Sabiedriskas organizācijas
“LATVIJAS FLEBOLOĢIJAS BIEDRĪBA”
S T A T Ū T I

1. Latvijas fleboloģijas biedrība ir sabiedriska organizācija, kura darbojas saskaņā ar likumiem, normatīviem aktiem un šiem statūtiem un ir izveidota, lai attīstītu fleboloģijas zinātni Latvijā un uzlabotu venozo slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu.
2. Sabiedriskās organizācijas pilns nosaukums – Sabiedriska organizācija “Latvijas fleboloģijas biedrība” (turpmāk tekstā – Biedrība). Biedrības angliskais nosaukums “Latvian Society of Phlebology”.
3. Biedrība ir juridiska persona, tam ir patstāvīga bilance un savi norēķinu konti, zīmogs ar pilnu nosaukumu un simbolika. Biedrības simboliku veido stilizēts Biedrības nosaukums.
4. Biedrībai ir nošķirta manta. Biedrība var savā vārdā iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības, uzņemties saistības saskaņā ar darbības mērķi un uzdevumiem.
5. Biedrība darbojas saskaņā ar likumu "Par sabiedriskām organizācijām", citiem normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.
6. Biedrība darbojas Latvijas Republikas teritorijā un tās darbības laiks nav ierobežots, tā ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
7. Biedrības juridiskā adrese un atrašanās vieta ir Pilsoņu iela 13, Rīga, Latvijas Republika, LV-1002.

II nodaļa
Biedrības mērķis, darbības principi, metodes un darbības uzdevumi

8. Biedrības darbības mērķis ir attīstīt fleboloģijas zinātni Latvijā un veicināt venozās slimības profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu.
9. Biedrības darbības principi ir sadarbība, līdztiesība, atklātība, iniciatīva, humānisms un žēlsirdība.
10. Biedrības darbības metodes un uzdevumi ir:
10.1. stimulēt ārstu profesionālo izaugsmi fleboloģijas jomā;
10.2. veicināt zinātniski pētniecisko darbību fleboloģijas nozarē;
10.3. uzlabot venozo slimnieku ārstēšanas rezultātus;
10.4. veicināt medicīnisko izglītību;
10.5. popularizēt sabiedrībā sasniegumus venozo slimību profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā;
10.6. rīkot seminārus un izstādes par fleboloģijas sasniegumiem;
10.7. sekmēt informācijas apmaiņu fleboloģijas jomā Latvijā un ārvalstīs;
10.8. veicināt starptautisko sakaru attīstību un sadarbību ar citām fleboloģijas biedrībām;
10.9. organizēt Biedrības reklāmas pasākumus;
10.10. veikt izdevējdarbību;
10.11. veikt citu darbību, kas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām.
11. Biedrības darbības metodes ir:
11.1. izstrādāt vadlīnijas fleboloģijas attīstībai Latvijā;
11.2. sniegt rekomendācijas venozo slimību diagnostikas un ārstēšanas jomā;
11.3. izveidot savus prese izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;
11.4. organizēt konferences, seminārus un mācību kursus publiskās vietās;
11.5. uzturēt sakarus ar citu valstu fleboloģijas organizācijām;
11.6. iegūt kustamu un nekustamu mantu;
11.7. veikt citu publisko darbību;
11.8. veikt koordinējošo darbību starp dažādu profesiju ārstiem, kuri veic venozo slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu.

III nodaļa
Biedrības finansu un materiālie līdzekļi 

12. Biedrības līdzekļus veido:
12.1. iestāšanās nauda un biedru nauda;
12.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi;
12.3. ienākumi no zinātniskās un izglītošanas darbības;
12.4. Biedrības biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finasēšanai;
12.5. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem normatīviem aktiem.
13. Iestāšanās naudu un biedru naudas apmēru nosaka valde sēdē.
14. Naudas iemaksas tiek pieņemtas skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu Biedrības norēķinu kontā. Dāvinātājiem vai ziedotājiem ir tiesības veikt dāvinājumus vai iemaksas ar noteiktu mērķi. Biedrības valde nosaka mērķa ziedojuma daļu, kura paliek Biedrības rīcībā, biedrības darbības mērķa sasniegšanai. Dāvinātājam vai ziedotājam pēc viņa vēlēšanās ir tiesības palikt anonīmam.
15. Biedrības līdzekļi tiek izmantoti tā mērķa un uzdevumu veikšanai, kā arī dāvinātāju vai ziedotāju norādītā mērķa izpildei, darbinieku algošanai un citu uzdevumu segšanai, kas saistīti tikai ar Biedrības darbības nodrošināšanu, tas tiek veikts Biedrības valdes uzraudzībā.
16. Par Biedrības līdzekļu izmantošanu atbild valdes priekšsēdētājs (prezidents), bet par kontroli – revīzijas komisija.
17. Biedrības paraksta tiesības ir valdes priekšsēdētājam (prezidentam). Par paraksta tiesību piešķiršanu citām personām lemj Biedrības valde.

IV nodaļa
Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi 

18. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura ārstniecības persona, sabiedrības veselības speciālists vai juridiska persona, kura ir ieinteresēta un gatava ar savu darbību vai līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķa un uzdevumu sasniegšanu, atzīst un ievēro Biedrības darbības metodes un uzdevumus.
19. Lai kļūtu par Biedrības biedru ir jāiesniedz valdes priekšsēdētājam pieteikums, kuru izskata valdes sēdē.
20. Valdei pieteikums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Valdes lēmumu var pārsūdzēt kopsapulcei.
21. Ja Biedrības valde ir uzņēmusi pieteicēju par biedru, tam jāsamaksā iestāšanās maksa un biedra nauda par pirmo laiku.
22. Ja biedrs pārkāpj statūtus vai ar savu darbību kaitē Biedrības interesēm, mērķa un uzdevuma sasniegšanai, par biedra izslēgšanu lemj valde. Valdes lēmumu var pārsūdzēt biedru kopsapulcē.
23. Biedrības biedri darbojas uz līdztiesības pamatiem. Katram Biedrības biedram neatkarīgi no tā vai viņš ir juridiska vai fiziska persona, kopsapulcē ir viena balss.
24. Par Biedrības biedru veicinātāju var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir ieinteresēta un gatava ar savu darbību vai līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķa un uzdevumu sasniegšanu, atzīst un ievēro Biedrības darbības metodes un uzdevumus.

  V nodaļa
Biedrības biedru tiesības un pienākumi 

25. Biedrības biedram ir tiesības:
25.1. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;
25.2. brīvi paust savu viedokli;
25.3. piedalīties Biedrības izpildinstitūciju darbā, vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības izpildinstitūcijās;
25.4. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par organizācijas darbības uzlabošanu, tā attīstību un aizstāvēt savu viedokli;
25.5. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās vai politiskās organizācijās;
25.6. pieprasīt un saņemt informāciju par Biedrības finansu līdzekļu izlietojumu;
25.7. izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstisku pieteikumu Biedrības valdei.
26. Biedrības biedru pienākumi ir:
26.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt kopsapulces, valdes un Biedrības prezidenta lēmumus;
26.2. piedalīties Biedrības darbā un apmeklēt kopsapulces;
26.3. maksāt biedra naudu valdes noteiktajā apjomā un termiņā;
26.4. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
26.5. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu.

V I nodaļa
Biedrības pārvalde 

27. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru kopsapulce, valde, prezidents un trīs viceprezidenti. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Biedrības biedru kopsapulce.
28. Biedrības biedru kopsapulce tiek sasaukta pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz puse no biedriem. Katram kopsapulces biedram ir vienas balss tiesības. Biedrības kopsapulces lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Kopsapulces norise tiek protokolēta. Kopsapulces protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokolists.
29. Ja izsludinātā kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce ar to pašu dienas kārtību un tā ir lemttiesīga pie jebkura klātesošo biedru skaita.
30. Biedrības biedrs ir lēmtiesīgs, ja viņš ir nokārtojis visas statūtos prasītās saistības. 31. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas dalībnieku kopsapulces. Ārkārtas kopsapulces sasauc Valde pēc savas iniciatīvas vai arī gadījumos, ja to pieprasa revīzijas komisija vai 1/3 daļa no Biedrības biedriem.
32. Biedru kopsapulce:
32.1. apstiprina Biedrības statūtus un izmaiņas tajā;
32.2. noklausās un apstiprina Biedrības valdes un revīzijas komisijas ziņojumu un atskaiti;
32.3. izskata un apstiprina Biedrības darbības programmu;
32.4. ievēl Biedrības izpildinstitūciju – valdi, prezidentu un viceprezidentus, kā arī revīzijas komisiju;
32.5. ieceļ Biedrības Goda dalībniekus;
32.6. lemj par Biedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu un Biedrības apvienošanos ar citām sabiedriskajām organizācijām;
32.7. lemj citus Biedrības darbībai svarīgus jautājumus.
33. Biedrības kopsapulce uz diviem gadiem ievēl Biedrības valdi deviņu līdz piecpadsmit cilvēku sastāvā, kurā ir arī Biedrības prezidents un trīs viceprezidenti. Biedrības izpildinstitūciju var pārvēlēt uz jaunu termiņu. Prezidentu ievēl ne vairāk kā uz vienu termiņu pēc kārtas.
34. Biedrības valde:
34.1. Biedrības pilnsapulču starplaikā organizē un vada Biedrības darbību, nodrošina Biedrības pilnsapulču lēmumu izpildi;
34.2. lemj par Biedrības biedru uzņemšanu vai izslēgšanu;
34.3. sadala Biedrības līdzekļus, nosaka un kontrolē to izlietošanas kārtību;
32.4. pieņem lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu;
34.5. saskaņā ar kopsapulces apstiprinātu nolikumu, piešķir speciālas godalgas, goda zīmes un atzinības rakstus Biedrības atbalstītājiem;
34.6. izveido Biedrības struktūru un štatu;
34.7. veic citus Biedrības darbībai svarīgus uzdevumus.
35. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs vai vismaz pieci valdes biedri.
36. Biedrības valde lēmumus pieņem valdes sēdēs, kuras sasauc ne retāk kā vienu reizi trīs mēnešu laikā. Valde no sava vidus izvēl valdes priekšēdētāju un divus viņa vietniekus, kuri vienlaikus ir arī Biedrības prezidents un viceprezidenti.
37. Valde ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā pieci valdes locekļi, tai skaitā valdes priekšsēdētājs vai kāds no viņa vietniekiem. Valde lēmumus pieņem atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētaja vai viņa vietnieka balss. Valdes lēmumi tiek noformēti rakstiski – protokolā.
38. Biedrības ikdienas darbu vada Biedrības valdes priekšsēdētājs (prezidents).
39. Biedrības valdes priekšsēdētājs (prezidents):
39.1. nodrošina kopsapulču un valdes lēmumu izpildi;
39.2. savas kompetences ietvaros vada un pārzina Biedrības lietas;
39.3. pārstāv Biedrības intereses jebkura veida attiecībās ar trešajām personām, pārstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību iestādēs, citās institūcijās un organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī ārzemju un starptautiskajās organizācijās;
39.4. rīkojas ar Biedrības mantu un naudas līdzekļiem, ir finansu un kredīta rīkotājs
39.5. slēdz līgumus un izsniedz pilnvaras; atver bankās norēķinu kontus un citus kontus; veic citus Biedrības darbībai nozīmīgus pienākumus. 
40. Kopsapulce vai valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot valdes priekšsēdētājam (prezidentam) ir nepieciešama kopsapulces vai valdes piekrišana.
41. Biedrības prezidenta prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā prezidenta pienākumus veic viens no Biedrības viceprezidentiem.

VII nodaļa
Biedrības finansiālās darbības revīzija 

42. Biedrības darbību kontrolē Biedrības kopsapulces uz trim gadiem ievēlēta revīzijas komisija trīs cilvēku sastāvā.
43. Biedrības revīzijas komisijā nedrīkst tikt ievēlēti valdes locekļi, prezidents un viceprezidenti. Biedrības revīzijas komisija pārbauda Biedrības darbību kārtējā gada laikā.
45. Revīzijas komisijai ir tiesības apskatīt un revidēt visu Biedrības mantu un pārbaudīt finansiālo un saimniecisko darbību. Revīzijas komisijai ir tiesības jebkurā laikā veikt kontroli un pārbaudes, iepriekš par to paziņojot valdei.
46. Revīzijas komisijai nekavējoties jāziņo valdei par Biedrības darbā konstatētajām nepilnībām un pārkāpumiem.

VIII nodaļa
Tiesiskās attiecības ar teritoriālajām un citām struktūrvienībām

47. Biedrības neveido teritoriālās un citas struktūrvienības.

IX nodaļa
Institūcija vai persona, kura ir tiesīga pieņemt lēmumus par kustamā vai nekustamā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu

48. Biedrības prezidents ir tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu par kustamā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu līdz Ls. 100- vērtībā.  
49. Biedrības valde lemj par pārējā kustamā īpašuma vērtībā virs Ls. 100- iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.  
50. Biedrības kopsapulce lemj par nekustamā īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.

 X nodaļa
Biedrības reorganizācija, darbības izbeigšana un likvidācija 

51. Biedrības reorganizācija vai pašlikvidācija notiek saskaņā ar Biedrības kopsapulces lēmumu par apvienošanos ar citu sabiedrisku organizāciju, sadalīšanos vai pievienošanos citai sabiedriskai organizācijai.  
52. Biedrība izbeidz savu darbību šādos gadījumos:
52.1. ar kopsapulces lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju;
52.2. ar ģenerālprokurora, tieslietu ministra, iekšlietu ministra lēmumu vai tiesas nolēmumu, ja Biedrība savā darbībā pārkāpj Latvijas Republikas likumus;
52.3. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.  
53. Lēmums par Biedrības reorganizāciju, darbības izbeigšanu vai likvidāciju publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un 3 dienu laikā paziņojams Uzņēmumu reģistram.  
54. Biedrības pašlikvidāciju veic saskaņā ar kopsapulces lēmumu iecelta likvidācijas komisija trīs likvidatoru sastāvā.  
55. Biedrības likvidācijas komisijas pabeidz Biedrības iesāktos projektus un darījumus, pārdod Biedrības mantu, iekasē no debitoriem Biedrībai pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas, nodod Biedrības dokumentus valsts arhīva glabāšanā.

 XI nodaļa
Biedrības mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtība pašlikvidācijas gadījumā
 

56. Ja Biedrības kopsapulce pieņēmusi lēmumu par pašlikvidāciju, pašlikvidācijas procesā atlikušo mantu un finansu līdzekļus likvidācijas komisija nodod institūcijai, kuru norāda beidzamā kopsapulce, izņemot Biedrības biedriem.  
57. Biedrības savu darbību beidz ar dienu, kad tas tiek izslēgts no Uzņēmumu reģistra.

Biedrības Prezidents Sergejs Kovaļovs
Biedrības viceprezidents Dainis Krieviņš
Biedrības valdes loceklis Edvīns Lietuvietis